KAD funkcijas un uzdevumi

Krasta apsardzes dienesta funkcijas:
- nodrošināt meklēšanas un glābšanas operāciju vadību un koordinēšanu Latvijas atbildības zonā;
- nodrošināt naftas piesārņojuma likvidācijas jūrā operāciju vadību un koordinēšanu;
- organizēt, koordinēt un vadīt pasākumus, lai kontrolētu, kā tiek ievēroti normatīvie akti un starptautiskās tiesību normas, kas nosaka Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību;  
- sadarbībā ar Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi organizēt vides aizsardzības un zvejniecības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrolēšanu;  
- organizēt, koordinēt un vadīt Jūras spēku vienības, kuras ir norīkotas pildīt krasta apsardzes funkcijas; 
- veikt nacionālā sakaru un vadības centra funkcijas saskaņā ar Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa (ISPS) prasībām;
- pildīt Jūras palīdzības dienesta (Maritime Assistance Services -MAS) funkcijas un piešķirt patvēruma vietu kuģiem.
 
Krasta apsardzes dienesta uzdevumi: 
- organizēt Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC Riga – Maritime Rescue Coordination Centre Riga) darbību; 
- izstrādāt detalizētu operatīvās rīcības plānu meklēšanas un glābšanas gadījumiem (SAR) un nepieciešamības gadījumā veikt plāna korekcijas;  
- izstrādāt MRCC Riga komitejas darba kārtību un nepieciešamības gadījumā veikt darba kārtības korekcijas; 
- izveidot meklēšanas un glābšanas vajadzībām nepieciešamās datu bāzes un uzturēt tās;
- organizēt naftas piesārņojuma seku likvidēšanas operācijas saskaņā ar „Nacionālo gatavības plānu naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā”
- sastādīt „Nacionālā gatavības plāna naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā” paredzēto operatīvo vienību, to rīcībā esošā aprīkojuma un izvietojuma sarakstu; 
- naftas piesārņojuma gadījumos, kas atbilst otrajam un trešajam līmenim saskaņā ar „Nacionālo gatavības plānu naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā” izveidot un nodrošināt MRCC Riga komiteju ar tehnisko personālu, telpām un tehniskiem līdzekļiem;  
- īstenojot „Nacionālo gatavības plānu naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā”, nodrošināt sakarus, pastāvīgi pilnveidojot un periodiski pārbaudot iepriekš paredzēto sakaru plānu;  
- izveidot kompetento valsts pārvaldes institūciju operatīvo telefonu un starptautisko sakaru centru sarakstu un regulāri atjaunot to; 
- veikt MRCC Riga personālsastāva apmācību un sertificēšanu; 
- izstrādāt Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtības, vides aizsardzības un zvejniecības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas kontroles plānus;  
- veikt Jūras spēku personālsastāva apmācību, kurš ir iesaistīts operatīvās rīcības plānā SAR gadījumos, naftas piesārņojuma seku likvidācijas operāciju un Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtības un vides aizsardzības un zvejniecības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrolē, apmācību;
- veikt Jūras spēku kuģu, mobilo SAR vienību, naftas savākšanas grupu pārbaudes saskaņā ar Jūras spēku komandiera apstiprinātiem plāniem un atsevišķām Jūras spēku komandiera pavēlēm; 
- sniegt Jūras spēku komandierim visu informāciju par Starptautiskās un Latvijas likumdošanas izmaiņām jūras drošības un jūras vides aizsardzības jomā; 
- piedalīties jaunu normatīvo aktu izstrādē un gatavot atzinumus citu institūciju sagatavotajiem normatīvajiem aktiem jūras drošības un jūras vides aizsardzības jomā; 
- nodrošināt ar kaimiņvalstu SAR dienestiem noslēgto operatīvo līgumu „Par sadarbību meklēšanā un glābšanā uz jūras” izpildi;  
- informēt kaimiņvalstu SAR dienestus par KAD rīcībā esošo SAR aprīkojumu un iekārtām; 
- izstrādāt un apstiprināt sadarbības plānus cilvēku meklēšanai un glābšanai atbilstoši Starptautiskās jūrniecības organizācijas rekomendācijām uz pasažieru kuģiem, kas veic regulāru satiksmi ilgāk par sešiem mēnešiem un šķērso Latvijas atbildības rajonu; 
- veikt profilaktisko darbu, informējot par cilvēku dzīvības drošību jūrā, ar valsts, pašvaldību, sabiedriskajām un privātajām organizācijām, kas ir saistītas ar kuģošanu.